Fakta: Ovanligt att HD prövar fall

Högsta domstolen (HD) är högsta instans i brottmål. Först avgörs ett mål i tingsrätten, sedan eventuellt i hovrätten och därefter kan det tas upp i HD.

Men HD prövar inte alla domar. Varje år får domstolen in över 5 000 ansökningar, men bara omkring 140 får prövningstillstånd.

HD:s uppgift är att skapa prejudikat, vägledningar för tingsrätter och hovrätter i hur lagen ska tolkas.

Källa: Högsta domstolen

– Hovrätten har gjort en bra bedömning i målet, säger kammaråklagaren Jonas Lövström, som i princip fått gehör för sina yrkanden.

Den dömdes advokat, Martin Larsson, ser däremot domen som "ett bakslag" för klienten, eftersom domstolen skärper straffet från ungdomsvård till sex månaders fängelse och utvisning från Sverige.

– Men det är ju egentligen en konsekvens av åldersbedömningen, säger advokaten.

Uppgav 16 år

Fallet gäller en person som för svenska myndigheter uppgivit att han är 16 år. Han åtalades, misstänkt för att i fjol höst ha skurit en flicka i ansiktet på ett asylboende.

Åklagaren hade – bland annat med stöd av myndigheter i Nordafrika och Europa samt vittnen – kommit fram till att mannen är minst 21 år gammal, en åldersgräns som har stor betydelse i svensk rätt.

– När man är över 21 år döms man som en vuxen, säger Jonas Lövström.

Tingsrätten ansåg att åklagaren inte "klarlagt" att den åtalade var äldre än vad denne själv uppgivit. Därför utgick domstolen från att han var 16 år och dömde honom till ungdomsvård för grov misshandel.

Men i hovrätten underkänns tingsrättens resonemang om åldersbedömningen. I stället är resonemanget snarlikt en tidigare dom i Svea hovrätt.

Den "tilltalades uppgift om att han är under 21 år framstår som obefogad vid en prövning av åklagarens bevisning, främst i form av utländska rättsvårdande myndigheters identifiering av honom", heter det i det nya avgörandet.

Prejudikat saknas

Domstolen anser att det ändå är ett högt ställt beviskrav. Den går även igenom andra domar på området och konstaterar att det saknas enhetlig praxis.

Advokat Martin Larsson har inte tagit ställning till om man ska försöka få prövningstillstånd i Högsta domstolen (HD), den instans som kan skapa det prejudikat som saknas i dag.

– Jag har ännu inte diskuterat domen med min huvudman, men ska göra det under någon av de kommande dagarna, säger advokaten.

Såväl åklagaren som advokaten tycker att det skulle vara värdefullt med ett vägledande avgörande från HD.

– Det är uppenbart av hovrättspraxis spretar, säger Martin Larsson.