Regeringens och oppositionens åtgärdslista

Skärpt och tidigarelagd kriminalisering av terrorkrigsresor.

Snabbare stopp för missbruk av svenska pass.

Åtgärder mot illegala vapen och höjda straff för handgranater och explosivvaror.

Hemlig dataavläsning utreds.

Möjlighet att dela information digitalt för FRA, Must och Säpo vid Nationellt centrum för terrorhotsbedömningar.

Tydliggör kommunernas ansvar för ett strukturerat och konkret arbete med att förebygga radikalisering och rekrytering till våldsbejakande grupper.

Stöd för att det förebyggande arbetet ska fungera i praktiken och att goda erfarenheter tas tillvara.

Inga offentliga medel till våldsbejakande budskap.

Åtgärder mot rekrytering på internet.

Säkerställ polisens insatskapacitet.

Uppdrag till Åklagarmyndigheten gällande arbetet mot terrorism.

Åtgärder mot finansiering av terrorism.

I dag är straffen lägre för den som avslöjas med handgranater hemma i garaget än med olagliga skjutvapen. Utredaren Petter Asp, professor i straffrätt vid Stockholms universitet, tycker dock att straffen ska bli de samma: för grovt brott föreslås fängelse i lägst ett år och högst fyra år. Han föreslår också att det, precis som när det gäller vapenbrott, införs ett synnerligen grovt brott. Straffskalan för det föreslås vara fängelse lägst tre och högst sex år.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) välkomnar förslaget och kommer att presentera ett lagförslag senare i år.

– Man förbisåg detta när straffen för vapenbrott och grovt vapenbrott höjdes. Den här skillnaden är naturligtvis orimlig. Andra motiv är att vi vill avskräcka från att använda handgranater, och ett sekundärmotiv är att med höjda straff kan man i högre utsträckning använda hemliga tvångsmedel, säger Anders Ygeman till TT.

Den som använder skarpladdade handgranater i något sammanhang kan också dömas för andra brott, till exempel försök till mord.

Det nu aktuella förslaget finns med på den lista med åtgärder mot terrorism som regeringen och oppositionen enades om i december.