Fakta: Förslagen

Begreppet våldtäkt föreslås bytas ut i lagtexten med motiveringen att det sällan är frågan om fysiskt våld. Istället vill man använda "sexuellt övergrepp", ett brott som ska gradindelas och där man vill införa "synnerligen grovt brott". Med det ökar också möjligheterna att döma ut längre fängelsestraff.

De grövre sexuella övergreppen föreslås omfattas av ett oaktsamhetsrekvisit, det vill säga att det inte längre ska krävas att gärningsmannen har uppsåt att begå brott.

En skrivning om samtycke föreslås införas. Kritiker, som exempelvis Advokatsamfundet, ser en risk för ett ännu större fokus på offret när åklagaren ska bevisa att samtycke inte fanns.

Vidare föreslår kommittén att det förtydligas i lagtexten att gärningar kan vara straffbara även när gärningsmannen själv inte fysiskt utför övergreppen utan överlåter det till någon annan, eller hotar den utsatte själv att utföra dem. Ett typexempel kan vara vuxna som genom att hota barn på nätet förmått dem att utföra övergrepp på sig själva.

Källa: Sexualbrottskommittén

I upprördheten över flera friande våldtäktsdomar för några år sedan krävde många ett införande av en så kallad samtyckeslag. Nu har en parlamentariskt tillsatt kommitté lämnat just det som förslag till justitieminister Morgan Johansson (S) – men formulerat i termer av frivillighet.

– Man ska ha gett uttryck för att man faktiskt vill vara med och ha de här sexuella handlingarna. Det vanligaste är att man visar det genom olika former av fysisk respons, att man faktiskt vill delta, säger justitierådet Mari Heidenborg, som varit ordförande i sexualbrottskommittén.

Passivitet inte medgivande

Diskussioner om frivillighet förs redan i dag i landets domstolar, enligt Mari Heidenborg, tidigare tingsrättsdomare. Det nya skulle bli att det så tydligt skrivs in i lagtexten – och att man tydliggör frågan om passivitet.

– Ren passivitet kan inte sägas utgöra frivillighet utan det krävs någon form av positivt uttryck, säger Heidenborg.

Någon skillnad i antalet fällande domar tror hon inte att just den eventuella lagändringen får.

– Men det kan få någon form av normerande verkan som gör att man på sikt minskar antalet sexuella övergrepp, vilket jag tycker är ett bättre mål.

Oaktsamhet får effekt

Vad som däremot kan leda till fler fällande domar är förslaget om ett så kallat oaktsamhetsrekvisit.

– Det innebär en utökad kriminalisering, säger Heidenborg.

Som exempel tar hon upp en sexköpare som borde ha förstått att sexsäljaren var tvingad av någon annan att utföra de sexuella tjänsterna och därmed kan dömas för grov oaktsamhet.

Till förslagen hör också att man inför klassificeringen synnerligen grovt brott. Med det skulle möjligheterna att utdöma längre straff öka.

En annan förändring är att man helt vill ta bort ordet våldtäkt ur lagtexten. Anledningen är att ordet blivit mer och mer missvisande med åren. Många av de handlingar som i dag klassas som våldtäkt innehåller nämligen inget våld.

Gissningsvis lag 2018

Morgan Johansson tror att förslagen i stora drag kommer att gå igenom och att ny lag kan börja gälla i januari 2018.

– Alla partier står bakom och det borgar ju för att det här kommer att gå igenom, säger han.

Men det finns risk för att de som vill se fler fällande våldtäktsdomar blir besvikna. Bättre lagtext i sig är nämligen inte tillräckligt, påpekar Heidenborg.

– Mer väsentligt är att man har bra polisutredningar och får fram bra bevisning.

Kommitténs utredning visar att polisen måste bli bättre.

– De har själva identifierat problemen och det har skett förbättringar och sker förbättringar hela tiden, men de behöver bli ännu bättre och se till att utredningarna resurssätts ordentligt.