Fakta: MSB:s rapport

Skogsbranden i Västmanland bröt ut den 31 juli 2014 och var under kontroll 11 augusti. Kvällen den 4 augusti brann 14 000 hektar, ett område lika stort som 20 000 fotbollsplaner. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har analyserat 26 utvärderingar och utvärderingar som rör skogsbranden för att se vilka lärdomar de kan dra inför framtida krissituationer. MSB lämnar i rapporten åtta förslag på åtgärder till regeringen.

Skogsbranden i Västmanland visade på tydliga brister i krisberedskapen, enligt MSB som har analyserat flera utredningar om branden för att lära sig av misstagen. I dag överlämnas myndighetens rapport till regeringen, den innehåller åtta förslag på åtgärder.

En är att regeringen utreder kommunernas räddningstjänster. Generellt är inte landets kommuner rustade för att hantera sådana komplexa, långvariga insatser som krävdes vid skogsbranden, enligt Jan Wisén på MSB som varit projektledare för uppdraget.

– Vi ifrågasätter om det är rimligt att alla landets kommuner ska ha en beredskap och förmåga att hantera alla typer av händelser. Vi tror att man kan kraftsamla mycket mer.

Större regioner

– Det skulle kunna vara så att man samverkar i mycket större regioner så att man har förmåga att leda långvariga, komplicerade insatser.

TT: Så om något liknande skogsbranden skulle ske nu skulle man stöta på samma problem?

– Ja, det tror vi att man skulle göra. Möjligen skulle man utifrån lärdomarna från Västmanland tidigare begära hjälp.

Åtta förslag

Åtta förslag på åtgärder läggs fram till regeringen. Sammanfattningsvis handlar det om att aktörerna behöver bli bättre på att samverka, kommunicera och leda vid extraordinära händelser som skogsbranden. Aktörernas roller och ansvar måste bli tydligare och all tillgänglig kartinformation bör göras tillgänglig för alla aktörer.

De olika aktörerna, som räddningstjänst och kommuner, är var och en bra på sitt men samarbetet måste bli bättre enligt Wisén.

– Vi behöver öka allas kompetens och kunskap. Det brister i kunskapen om allt ifrån basala åtgärder till kunskap om system och regelverk.