Fakta: Surrogatmoderskap

Med surrogatmoderskap menas att en kvinna blir gravid och bär barnet åt någon annan.

Surrogatmoderskap är i dag varken tillåtet eller förbjudet i Sverige. Det är inte tillåtet för sjukvården att ge assisterad befruktning i samband med surrogatmoderskap, men inget förbjuder par att på egen hand göra insemination.

En majoritet i Statens medicinsk-etiska råd har tagit ställning för att så kallat altruistiskt surrogatmoderskap bör vara tillåtet.

Frågan behandlas nu i en statlig utredning som ska vara klar i december.

Åtminstone 100 barn har sedan 2007 kommit till Sverige genom surrogatarrangemang utomlands.

Källor: Socialstyrelsen, surrogat.nu, Smer

– Såväl för barnen som för surrogatmammorna och för föräldrarna som tar emot barnen visar både medicinska och psykologiska uppföljningar försiktigt positiva resultat, säger Christina Bergh, professor vid Sahlgrenska akademin som medverkat i kartläggningen.

Surrogatmoderskap innebär att en kvinna blir gravid och föder ett barn åt någon annan. Barnet kan genetiskt vara delvis hennes eget eller så har en annan kvinnas ägg befruktats och sedan planterats in.

Inte sämre hälsa

I exempelvis Storbritannien, Nederländerna, Polen och vissa delstater i USA är surrogatmoderskap reglerat i lag, men inte i Sverige. Regeringen utreder dock just nu om så kallat altruistiskt surrogatmoderskap, alltså utan ersättning, ska bli tillåtet.

Forskarna vid Sahlgrenska akademin har kartlagt samtliga vetenskapliga artiklar som publicerats om surrogatmoderskap. Resultaten, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Human Reproduction Update, ger inte något stöd för att surrogatmoderskap skulle vara skadligt, enligt forskargruppen.

– De flesta surrogatmoderskap fungerar generellt väl. Bara ett fåtal mödrar har haft svårigheter att lämna barnet ifrån sig. Inget antyder heller att barnen skulle ha en sämre hälsa eller utveckling upp till tio års ålder, säger Christina Bergh.

Stora brister

Samtidigt manar forskarna till försiktighet i tolkningen av resultaten. Studierna är relativt få, totalt 55, och har i många fall allvarliga brister.

– En brist är att många tackat nej till att delta, och vi vet inte varför – om det är för att det gått dåligt eller om det beror på andra saker. Studierna vi granskat avseende den psykologiska utvecklingen omfattar totalt knappt 200 barn, men det finns säkert tusentals barn födda genom surrogatmoderskap och för att dra några definitiva slutsatser krävs fler och större studier, säger Christina Bergh.