Patientansvarig läkare (PAL) infördes 1991 i hälso- och sjukvårdslagen, men togs bort 2010 och ersattes av en fast vårdkontakt. Detta har inte förbättrat läkarnas möjligheter att erbjuda läkarkontinuitet, skriver Sveriges läkarförbunds ordförande Heidi Stensmyren på Svenska Dagbladets debattsida.

Många av läkarna i enkäten anser också att det finns stora brister i förutsättningarna att samordna medicinska insatser mellan vårdenheter.

Stensmyren skriver i debattartikeln att regelverk och uppföljning för fasta vårdkontakter måste skärpas, att vårdens IT-system behöver kunna kommunicera bättre med varandra och att rutiner för PAL måste införas, bland annat genom att återinföra begreppet patientansvarig läkare.

Enkäten har utförts av Läkarförbundet under våren 2016 i form av en webbenkät som besvarades helt eller delvis av 527 läkare.

Enligt en tidigare enkät tycker hälften av befolkningen att det är mycket viktigt att patienter får en namngiven läkare.