Fakta: Växthusgasutsläpp

Utsläppen av växthusgaser minskar i Sverige. Sedan 1990 har de minskat med 24 procent.

Orsaken är renare fordon, energieffektivisering, övergång till förnybara energiformer och ny miljöteknik.

Utsläppen mäts i så kallade koldioxidekvivalenter. Ämnen med klimatpåverkan, exempelvis metan, omräknas till motsvarande mängd koldioxid. Ett kilo metan motsvarar exempelvis 21 kilo koldioxid.

Källa: Naturvårdsverket.

Det innebär att utsläppen nu är 24 procent lägre än 1990 som är det officiella referensåret.

Siffrorna visar att de flesta samhällssektorer har bidragit till minskningen. Framför allt gäller detta uppvärmningen av bostäder och lokaler, en effekt av att oljeeldade värmepannor har ersatts med el och fjärrvärme. Industrins utsläpp har också gått ner påtagligt.

– Sverige har varit framgångsrikt i arbetet med att få ner utsläppen, säger Oskar Larsson, chef för enheten för luft och klimat på verket.

Samtidigt påpekas att utsläppen blir betydligt större om svenskarnas konsumtion av importerade varor skulle räknas in i statistiken. Då tas utsläppen från produktionen av importvarorna med i kalkylen.

Detta är dock ett sätt att räkna som flera forskare kritiserat eftersom Sverige inte råder över hur varorna producerats, och följaktligen inte har kunnat påverka utsläppen från produktionen.