Fakta: Platser och studenter

Antalet utbildningsplatser på polisutbildningen samt antalet polisstudenter tre veckor in på terminen. Siffrorna över polisstudenter visar antalet som påbörjat sin utbildning respektive terminen. Att antalet studenter räknas tre veckor in på terminen beror på att man då inte längre tar in fler.

Utbildningsplatser Polisstudenter

Vårterminen 2015 327 327

Höstterminen 2015 295 308

Vårterminen 2016 300 257

Höstterminen 2016 550 526

Källa: Rekryteringsmyndigheten, Polismyndigheten

Fakta: Antagningsprocessen justeras löpande

Polisutbildningen har de senaste fem år i genomsnitt haft 6 800 sökande per termin.

Flest ansökningar – drygt 9 000 – gjordes i januari 2011. Då hade inget intag gjorts till polisutbildningen terminen innan.

Lägst antal ansökningar – drygt 4 500 – gjordes i juni 2015. Då hade många tidigare sökande fått en så kallad spärrtid och kunde därför inte söka igen.

Till utbildningen som startar i januari 2017 har närmare 8 400 personer sökt. Av dem har nästan 4 000 kallats till Rekryteringsmyndigheten för tester.

Antagningsprocessen till polisutbildningen ses över och justeras löpande. Nu sker en stegvis anpassning till de regler som kommer att gälla vid en framtida högskoleutbildning höstterminen 2018.

Källa: Polismyndigheten, Rekryteringsmyndigheten

Fakta: Poliser som slutar

Antalet polisanställda under 40 som avslutat sin anställning har ökat kraftig under senare år – från 72 personer 2011 till 121 förra året.

Enbart under årets första sex månader har 102 anställda, yngre än 40, slutat.

I åldersgruppen 40–60 avslutade 89 sina anställningar år 2011 jämfört mot 154 år 2015.

Enbart under årets första sex månader har 99 personer i gruppen 40–60 år slutat, vilket kan jämföras mot hela 2013 då 100 personer slutade och 2014 då 114 personer slutade.

Även i gruppen 61–64 år har det skett en ökning – från 204 år 2011 till 304 år 2015.

Gruppen 65–69 år är den som legat mest stabilt över tid.

Källa: Polismyndigheten

Trots över 6 500 sökande till 550 platser på polisutbildningen består höstterminens nya kull av 24 färre studenter än planerat. Det är andra terminen i rad som utbildningsplatserna inte fylls. I den kull som påbörjade utbildningen i januari var det 43 av 300 platser som inte fylldes.

– Den här trenden med tomma platser tycker jag är oroväckande eftersom vi är i skriande behov av varje extra polis, säger Lena Nitz till TT.

Myndigheten inte oroad

Nästa år ska ännu fler polisstudenter tas in – först 800 till vårterminen och sedan ytterligare 800 till höstterminen.

Men trots årets problem tror man vid Polismyndigheten inte att det blir svårt att fylla alla platser. Närmare 8 400 personer har sökt till vårterminen 2017 och nästan 4 000 har kallats till tester hos Rekryteringsmyndigheten.

– Det kommer absolut att finnas 800 i det underlaget som kommer att kunna erbjudas en studieplats, säger Hanna Lagerholm, tillförordnad sektionschef vid Polismyndighetens HR/kompetens.

Lärt av misstagen

Risken att fortfarande stå med tomma platser tre veckor in på terminen – den tidpunkt vid vilken man sätter stopp för efterantagningar – tänker myndigheten minimera med hjälp av årets lärdomar.

– Vi behöver bland annat bli bättre på att ha ett större reservuttag, säger Hanna Lagerholm till TT.

Årets tomma platser ska inte bero på att för få sökande hållit måttet.

– Alla som klarade sökningarna har inte tillhört reservgruppen. Vi hade kunnat göra den gruppen större, vilket är en lärdom att ta med oss för nästa antagningsprocess, säger Lagerholm.

En annan lärdom är att man behöver ha en bättre dialog med reserverna så att de inte är för snabba med att gå vidare med andra planer.

En tajtare dialog mellan de tre lärosätena i Växjö, Stockholm och Umeå skulle också kunna innebära att studenter i högre utsträckning kan byta platser med varandra under de tre första veckorna. Tanken är att det ska göra det möjligt för fler att tacka ja i ett sent skede, enligt Hanna Lagerholm.

Lena Nitz är kritisk till varför Polismyndigheten inte dragit alla dess lärdomar tidigare så att man sluppit tomma utbildningsplatser två terminer i rad – i en tid då alltfler anser att det finns ett behov av flera tusen fler poliser.