Fakta: Vad är svensk skolpeng?

Det fria skolvalet infördes 1992, och innebär att elever kan välja mellan skolor – kommunala eller fristående.

Med varje elev följer en kommunal skolpeng. Hur mycket en elev får kosta är alltså olika beroende av var eleven bor.

Sedan slutet av 1990-talet har skillnaderna i betygsresultat mellan olika skolor ökat kraftigt.

Källa: TT:s arkiv

Under sitt kampanjande pratade Donald Trump om utbildning i breda ordalag – vilket gör det svårt att veta hur hans administration i detalj tänker sig framtiden inom området. Men hans vallöften ger åtminstone några ledtrådar om hur tankegångarna går.

I slutet av oktober höll Trump ett tal i Gettysburg i vilket han presenterade en handlingsplan för sina första hundra dagar vid makten. Bland löften att "städa upp korruptionen" i Washington DC och åtgärder för att skydda arbetare fanns också förslag på en skolmodell som till viss del påminner om den svenska.

Skolpeng

Trump väntas anta ett mer marknadsdrivet förhållningssätt till utbildning och efterlyser större valfrihet. En förändring han säger sig vilja driva är att införa en slags skolpeng (voucher) – 20 miljarder dollar ur statsbudgeten – för att ge elever ökade möjligheter att välja utbildning på privat- och friskolor.

– Det är en variant av vår skolpeng, dock inte helt identisk. Trump är för skolval, precis som de flesta republikaner, säger Johan Ingerö, ansvarig för välfärdsfrågor på den borgerliga tankesmedjan Timbro.

Under kampanjen har Trump också sagt att han vill skrota den amerikanska motsvarigheten till en nationell läroplan (common core).

– Vad gäller innehållet i skolan vill Trump inte gå i svensk riktning, men när det gäller valfrihet och pengsystem så vill han det, konstaterar Ingerö.

Decentraliserad skola

Mycket av makten över skolpolitiken ligger hos delstaterna och städerna själva – inte på federal nivå. Det har spekulerats i att Trump vill lägga ner utbildningsdepartementet, vilket är en gammal republikansk ståndpunkt.

– Inom utbildningsområdet är frågan om friskolor och på vilken nivå besluten ska fattas de två huvudsakliga konflikter som finns mellan republikaner och demokrater. I skolfrågor är Trump en ganska konventionell republikan.