Fakta: Förändringarna

De lagändringar kopplade till grov organiserad brottslighet som träder i kraft den 1 juli är:

Utökade möjligheter till förverkande: Så kallad utvidgat förverkande ska kunna beslutas vid exempelvis brott som har två års fängelse eller mer i straffskalan om brottet har utgjort led i en brottslighet som har utövats i organiserad form.

Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet: Fler försök- och förberedelser till brott kriminaliseras liksom stämplig.

Personer med inflytande i kriminella sammanslutningar ska kunna dömas för att inte ha förhindrat allvarliga brott.

Nya omständigheter införs för bedömningen om ett brott är grovt.

Synnerligen grova narkotikabrott: Såväl narkotikabrott som narkotikasmuggling ska kunna rubriceras som synnerligen grova vilket innebär en möjlighet att utdöma längre fängelsestraff.

Den 15 augusti träder dessutom lagen om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet i kraft. Den ska underlätta informationsutbytet mellan myndigheter.

Källa: Regeringen

– Det är tre lagstiftningspaket som träder i kraft. Bakgrunden är att regeringen betraktar den grova organiserade brottsligheten som systemhotande, säger justitieminister Morgan Johansson.

Ett sätt att göra det kriminella livet mindre attraktivt är att utöka möjligheterna att beröva dömda på tillgångar som inte behöver ha direkt koppling till ett konkret brott – så kallat utvidgat förverkande.

– Det har tidigare visat sig vara väldigt effektivt och är också ett sätt att ta pengar som skulle kunna användas för att finansiera nya brott. När vi plockar undan pengarna skadar vi hela deras verksamhet, säger Morgan Johansson till TT.

"Komma åt hajarna"

Fler brott som inte kommit längre än till försöks- eller förberedelsestadiet kriminaliseras. Man lägger också till fler stämplingsbrott.

– Stämpling är när du uppmanar eller utpressar någon att göra något kriminellt. Det gäller bland annat grovt olaga hot och övergrepp i rättssak. En del av de här gängen ägnar sig ju åt att hota vittnen och målsägande, säger Morgan Johansson.

Samtidigt öppnar man för högre straff och inför en ny bestämmelse om underlåtelse att förhindra vissa allvarliga brott.

– När individer som har ett bestämmande inflytande i en kriminell organisation får kännedom om att ett allvarligt brott är på väg att begås men inte förhindrar det ska de kunna straffas.

Den nya lagskrivningen är tänkt att göra det lättare att "komma åt hajarna, inte bara småfiskarna som begår själva brotten", enligt Morgan Johansson.

TT: Hur ska man kunna bevisa brotten?

– Det kan vara vittnen som berättar att Kalle Karlsson visste eller genom telefonavlyssning.

Utnyttjat våldskapital

En annan nyhet är att man i bedömningen av om vissa brott är grova ska väga in om den dömde "anspelat på sitt våldskapital".

– Ett typiskt fall skulle kunna vara om en person som är med i Hells Angels hotar någon och har sin väst med symboler på sig, säger Morgan Johansson.

Lagändringarna innehåller också en möjlighet att utdöma strängare straff för narkotikabrott genom att man lägger till rubriceringarna "synnerligen grovt narkotikabrott" och "synnerligen grov narkotikasmuggling".