Fakta: Vårpropositionen

Regeringen lämnar varje år i april en ekonomisk vårproposition till riksdagen. Den innehåller förslag till inriktning för finanspolitiken för de kommande åren. I den aviseras oftast också politiska reformer som kommer i höstens budgetproposition.

Regeringen har hittills bland annat aviserat att kommunerna får tio miljarder kronor mer i statsbidrag 2017. Regeringen har också aviserat en del skatteförändringar för 2017, till exempel en ny bankskatt

Vårpropositionen innehåller också prognoser för Sveriges ekonomi och för offentliga finanser. Vårpropositionen föreslår dessutom var taket för statsbudgetens utgifter ska vara om tre år

Tillsammans med vårpropositionen läggs en vårändringsbudget fram. Den innehåller förslag till ändringar av innevarande års budget Normalt sett handlar det om höjda anslag på grund av oförutsedda utgifter. Men även förslag på nya politiska reformer kan finnas med.

Regeringen föreslår till exempel att rut-avdraget i år utvidgas till trädgårds-, flytt- och IT-tjänster

Källa: Finansdepartementet,TT

Regeringen presenterar på onsdag prognoser och riktlinjer för den ekonomiska politiken i sin vårproposition. Det är redan känt att arbetslöshetssiffran revideras ned. Den bedöms sjunka till 6,3 procent 2017.

Men därefter går arbetslöshet sakta uppåt igen. Därmed ökar utmaningen för regeringen när det gäller löftet att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020. Enligt prognosen ligger arbetslösheten då på 6,6 procent. I dag är Tyskland bäst med 4,3 procent.

"Osannolikt"

Regeringen står fast vid målet och planerar fler jobbåtgärder.

– Det är bara fyra år dit nu och åtgärder som är så kraftfulla att de för ned arbetslösheten till under fem procent, vilket lär krävas, bedömer jag som osannolika, säger Konjunkturinstitutets prognoschef Jesper Hansson.

Förutom arbetsmarknadspolitiska åtgärder, så tror regeringen på utbildningssatsningar för lågutbildade och på jobbskapande investeringar i bostäder, infrastruktur och välfärd. Till exempel får kommunerna nästa år tio miljarder kronor i höjda statsbidrag.

90 dagarsgarantin

Löfven har även andra jobblöften att tänka på. Senast 2018 ska alla arbetslösa under 25 år kunna erbjudas jobb, praktik eller utbildning inom 90 dagar.

– Det kommer vi att klara, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

Ungdomsarbetslösheten minskar snabbt, men fortfarande är nästan 27 000 öppet arbetslösa, varav 6 000 har varit det i över sex månader. I valrörelsen pratade Löfven om 32 000 traineejobb för att uppfylla 90 dagarsgarantin. I dag har knappt hundra ett sådant jobb.

– Hur många traineejobb det blir, det får vi se. Vårt löfte är 90 dagarsgarantin, säger Johansson.

Svårare blir det att uppfylla löftet att tömma Fas 3, den sista fasen i programmet för långtidsarbetslösa. Där befinner sig i dag över 36 000 personer.

Ökade utgifter

Vårpropositionen innehåller även prognoser för BNP-tillväxt och offentliga finanser. Konjunkturinstitutet skrev visserligen ned BNP-tillväxten i sin senaste prognos, men bedömer ändå att Sverige är på väg in i en högkonjunktur. Ekonomistyrningsverket räknar med överskott i statsbudgeten i år tack vare växande skatteintäkter, trots ökade kostnader för flyktingmottagning. De offentliga finanserna, det vill säga både staten och kommunerna, bedöms nå överskott 2019.

Förutom vårpropositionen så lägger regeringen på onsdag också fram en vårändringsbudget för innevarande år. Den kommer framförallt att handla om höjda anslag att klara flyktingmottagningen.