Fakta: LMA-lagen

Lagen om mottagande av asylsökande (LMA) ändrades den 1 juni 2016.

Ändringen innebär att asylsökande med ett lagakraftvunnet utvisnings- eller avvisningsbeslut, som inte längre går att överklaga, inte har rätt till dagersättning eller plats på ett asylboende.

Lagändringen gäller asylsökande över 18 år utan barn.

Om den asylsökande motsätter sig utvisning kan personen i vissa fall tvångsutvisas. Polisen har cirka 19 600 öppna ärenden från Migrationsverket gällande personer som ska av- eller utvisas med tvång. Av dessa 19 600 är cirka 64 procent eller 12 600 avvikna.

Vissa länder tar inte emot personer som tvångsutvisats och i de fallen verkställer den polisen inte tvångsutvisningar. Det gäller personer från exempelvis Afghanistan, Irak och Somalia.

Om en asylsökande accepterar utvisningen men hemlandet inte tar emot anses det utgöra särskilda omständigheter som ger rätt till skydd i Sverige.

Källa: Migrationsverket, Polismyndigheten

Den som inte beviljats asyl kan i vissa fall tvångsutvisas. I andra fall verkställer polisen inte tvångsutvisningar. Det gäller personer från länder som Irak, Afghanistan och Somalia som inte tar emot personer som utvisats till hemlandet mot sin vilja. Efter en lagändring den 1 juni har dessa personer inte längre rätt till dagersättning och plats på Migrationsverkets boenden om de väljer att stanna i Sverige.

Oklart om hjälp

Hur de som faller ur systemet klarar sig i fortsättningen tar inte Migrationsverket ansvar för.

– Vi vet ännu inte vad som händer med dem som hamnar utanför våra boenden, säger Sverker Spaak, på Migrationsverket.

Exempelvis inom Svenska kyrkan möter och hjälper man personer som blivit av med sitt boende men inte vill lämna landet. Kommunens socialtjänst kan i vissa fall ge nödbistånd, men det täcker inte tak över huvudet.

Statistik saknas

När lagen trädde i kraft hade myndigheten informerat omkring 4 500 personer som skulle kunna komma att beröras av lagändringen – varav omkring 1 700 uppgavs bo på Migrationsverkets asylboenden.

Varje ärende ska prövas för att se om det finns särskilda omständigheter som gör att den asylsökande inte kan utvisas. Hur många beslut som sedan faktiskt har tagits har myndigheten inte koll på. Man vet inte längre hur många som stannar i landet.

Några tvångsavhysningar från boenden har ännu inte skett, enligt Migrationsverket. Samtidigt har myndigheten problem med registreringen då enheterna runt om i landet gör på olika sätt.

– Det har fattats fler beslut än vad som är registrerat. Vi ska se över hur vi kan få fram kvalitetssäkrad statistik, säger Sophia Öhvall Lindberg, presskommunikatör på Migrationsverket.

Tanken är att personer som återvänder frivilligt ska få hjälp med det av Migrationsverket.