– I dag inträffar de allra största humanitära katastroferna vid krig, inte vid jordbävningar. Stockholmsmötet handlar om hur givarländer och sköra stater tillsammans kan bygga stabilitet och förhindra sådana katastrofer."

Biståndsminister Isabella Lövin om det fredsmöte som hålls i Stockholm på tisdag inom ramarna för Internationella dialogen för freds- och statsbyggande.

Fakta: Fredsmötet i Stockholm

Internationella Dialogen för freds- och statsbyggande, som funnits sedan 2008, är en sammanslutning av ett 40-tal länder och organisationer som arbetar för att bistånd mer effektivt ska användas i konfliktdrabbade och sviktande stater. Sveriges biståndsminister Isabella Lövin är ordförande tillsammans med Sierra Leones finansminister Kaifala Marah

Vid ministermötet i Stockholm den 5 april ligger fokus på konfliktförebyggande arbete. Ett 40-tal länder deltar varav drygt 20 så kallade sköra stater (länder som har en historia av konflikter eller som är nära att utveckla sådana, som exempelvis Afghanistan). Till mötet har också FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson, FN:s nye flyktingkommissarie Filippo Grandi samt UNDP-chefen Helene Clark bjudits in.

Mötesdeltagarna ska enas om en Stockholmsdeklaration, om hur arbetet för att förebygga konflikter och bygga varaktig fred ska stärkas.

Källa: Utrikesdepartementet

– Hälften av alla fattiga människor lever i konfliktdrabbade, sköra stater. Här måste vi koncentrera våra insatser om vi ska lyfta världen ur fattigdom och bygga fred, säger Lövin till TT.

Mötet sker inom ramarna för Internationella dialogen för freds- och statsbyggande, där Lövin är ordförande tillsammans med Sierra Leones finansminister Kaifala Marah. Internationella dialogen är ett forum som samlar aktörer från konfliktdrabbade länder, givarländer och civilsamhället.

Hur avväpna?

Konfliktförebyggande arbete är extra aktuellt i och med FN:s utvecklingsmål som antogs i höstas. Mål 16 förordar att "rättvisa, fredliga och inkluderande" samhällen byggs, något som är omöjligt i krigssituationer. Samtidigt ökar de väpnade konflikterna i världen och allt fler människor tvingas på flykt.

– I dag inträffar de allra största humanitära katastroferna vid krig, inte vid jordbävningar. Stockholmsmötet handlar om hur givarländer och sköra stater tillsammans kan bygga stabilitet och förhindra sådana katastrofer, säger Lövin.

Hon nämner det unga Sydsudan som ett stort misslyckande när det gäller statsbyggande, ett land som nu är helt biståndsberoende och på gränsen till inbördeskrig och som världssamfundet kan dra lärdomar av. Även runt Jemen och Burundi finns det stora varningstecken. Men konfliktdrabbade länder kan också resa sig och hjälpa varandra.

– Till exempel har Östtimor stöttat Guinea Bissau och delat med sig av kunskap om hur man avväpnar grupper, berättar hon.

Internationella dialogen har också stöttat statsbildningen i Somalia, enligt grundprinciperna att fredliga samhällen bygger på inkluderande politik, säkerhet, ekonomisk utveckling och rättsstatens principer – och att man inte kan jobba med bistånd i ett "stuprör" och fredsbyggande insatser i ett annat.

Inget Syrien eller Irak

Representanter för världens kanske mest uppmärksammade oroshärd, den i Syrien och Irak där den extrema jihadiströrelsen Islamiska staten (IS) härjar, deltar dock inte i Stockholmsmötet.

– Det gör så klart världen mer komplicerad när det finns stora aktörer som vi inte kan prata med, som saknar legitima representanter, säger Lövin om IS men påpekar att de fredsbyggande principerna kan komma att användas i Irak och Syrien på sikt.