Fakta: Viktiga punkter i klimatavtalet

Den globala uppvärmningen ska begränsas till "klart under" två grader jämfört med förindustriell tid.

Ansträngningar ska göras för att nå 1,5 grader.

De globala utsläppen ska ha nått sin högsta nivå "så snart som möjligt" för att sedan minska.

Nettoutsläppen ska vara noll under andra delen av århundradet.

Ländernas nationella klimatplaner ska uppdateras vart femte år från 2020.

Globala översyner av det internationella klimatarbetet ska göras var femte år med start 2018.

Utvecklade länder ska bistå med klimatfinansiering till utvecklingsländer.

Pengarna ska finansiera utsläppsminskningsåtgärder och anpassning till klimatförändringar.

Från 2020 ska hundra miljarder dollar årligen överföras från utvecklade länder till utvecklingsländer.

Efter 2025 ska ett nytt finansieringsmål sättas upp med hundra miljarder dollar som "golv".

Parisavtalet ska träda i kraft 2020.

Det krävs att minst 55 länder som står för minst 55 procent av de globala utsläppen ratificerar det.

Källa: Parisavtalet

Avtalet som förhandlades fram i Paris i december skrevs under av 175 länders representanter i FN:s generalförsamling på fredagen. I ceremonin deltog ett 60-tal statsöverhuvuden. Antalet underskrifter under en dag var ett rekord för världsorganisationen.

Undertecknandet är framförallt symboliskt. För att avtalet ska träda i kraft måste det senast 2020 också ratificeras av minst 55 av de 195 länder som enades om avtalet i Paris. De länderna måste också stå för minst 55 procent av de globala utsläppen.

Romson deltog

"Att så många av världens ledare samlas i FN för undertecknandet visar att klimatlöftena från Paris står starka och länderna menar allvar med att tillsammans stoppa klimatförändringarna", säger miljöminister Åsa Romson (MP) i en skriftlig kommentar.

I sitt tal som Romson skulle hålla efter undertecknandet uppmanade hon länderna att "gå från ord till handling" och hon räknade med att "framtida generationer kommer att komma ihåg Parisavtalet som det avtal som räddade världen som vi känner den".

Ej bindande

De löften om utsläppsminskningar som länderna gjort är inte juridiskt bindande i Parisavtalet. Löftena räcker heller inte till för att nå målet att begränsa jordens uppvärmning till väl under två grader. Därför har världens länder enats om att ha en global översyn av klimatavtalet 2018 och att de nationella klimatplanerna ska uppdateras vart femte år med start 2020.

Frankrikes president Francois Hollande uppmanade världen och i synnerhet EU att ratificera avtalet så snabbt som möjligt. Den svenska regeringen driver att EU-länderna ska ratificera avtalet samtidigt och senast under 2017. Det kan dock inte ske förrän EU lyckats enas om hur ansvaret för unionens utsläppsminskningar ska fördelas.