Den förväntade medellivslängden i Stockholms län var i fjol 85 år för kvinnor och 81 år för män. Det är en av de högsta medellivslängderna i Sverige, enligt Stockholms läns landstings nya folkhälsorapport. Ökningen förklaras med att dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar som stroke och hjärtinfarkt har sjunkit, vilket i sin tur kan förklaras med att färre vaneröker. Därmed förväntas också antalet fullt friska levnadsår öka.

Det stora och växande folkhälsoproblemet i huvudstadslänet är depressioner och ångest. Mer än var tionde (11 procent) vuxen kvinna och fem procent av männen – totalt 140 000 personer– drabbades av depression och/eller ångest i fjol. Det är en påtaglig ökning sedan 2006, då andelarna var sex respektive tre procent. Dessutom har trenden av sjunkande självmordstal planat ut under 2000-talet.

Ett annat påtagligt problem i Stockholms län är att sjukdom i högre grad drabbar fattiga och lågutbildade. Och med ökande boendesegregation ökar också de geografiska skillnaderna i hälsa. Enligt rapporten bör därför primärvården förstärkas överlag och lokala hälsoinsatser göras i mer utsatta områden. Dessutom bör det nya, mer behovsstyrda, systemet för ersättning till vårdcentralerna följas upp.