Bakgrund: Resonemang om samtycke

En samtyckeslagstiftning för våldtäkt har funnits i Storbritannien sedan 1976, enligt Christian Diesen, professor emeritus i juridik.

– Där har det inte blivit fler fällande domar. Det är alltid åklagaren som ska bevisa brott och det är lika svårt att bevisa tvång som att bevisa bristande samtycke, sade Diesen i en tidigare intervju med TT.

Katrin Lainpelto, som forskar om stödbevisning, höll vid samma tillfälle med.

– Vi kommer aldrig ifrån att ord ofta står mot ord i våldtäktsmål. En lag om samtycke stärker brottsoffrens status, men jag kan inte se att det skulle lösa bevisproblemen.

Diesen förespråkar ändå en skrivning om samtycke med motiveringen att det har en normerande effekt där "män måste inse sitt ansvar".

– Man försöker att inpränta att det ska finnas ett klart ja och att man tar en väldig stor risk genom att ha samlag exempelvis med en berusad.

Begreppet våldtäkt har breddats så mycket att många inte längre vet vad som avses. Ibland tror exempelvis unga att de inte blivit våldtagna eftersom det inte förekommit våld, enligt utredaren Mari Heidenborg, lagman vid Solna tingsrätt.

När den färdiga utredningen lämnas över till regeringen i oktober kommer därför ett av förslagen vara att "våldtäkt" ersätts med "sexuellt övergrepp" i lagtexten.

Justitieminister Morgan Johansson (S) har fått förhandsinformation av Heidenborg om kommande förslag. Han vill inte föregripa utredningens slutliga förslag eller regeringens behandling, men säger ändå:

– Det ser bra ut, vi bör ha en lagstiftning som stärker den sexuella integriteten och som medverkar till att människor känner sig trygga. Så har det inte varit tidigare.

Det kan bli mer tydligt vad människor har att förhålla sig till, tror han.

Löser inte bevisning

Tidigt under utredningen var Mari Heidenborg öppen med att ett så kallat oaktsamhetsrekvisit och en skrivning om samtycke skulle höra till de framtida förslagen.

När våldtäktsdebatten var som mest upprörd 2013–2014 – efter flera uppmärksammade friande våldtäktsdomar – ansåg många att lösningen för att få fler fällande domar var just en "samtyckeslag". Men flera tunga röster – exempelvis samtyckesförespråkaren Christian Diesen, professor emeritus i juridik – påpekade att bevissvårigheterna kommer att kvarstå med en samtyckeslag.

Mari Heidenborg resonerar på samma sätt.

– Det finns bland vissa en övertro på att en lag som bygger på samtycke eller frivillighet ska leda till flera fällande domar. Vår bedömning är att det inte kommer att göra det eftersom vi ju inte ändrar någonting ifråga om beviskrav eller bevisbörda, säger hon till TT.

"Aktsamhet i umgänget"

De bevissvårigheter som finns i våldtäktsmål i dag, där ord många gånger står mot ord, kommer att bestå.

– En förändring handlar mer om att få en lagstiftning som är i takt med tiden och som talar om vad som är ett straffbart, ett icke accepterat beteende, när det gäller sexuell samvaro, säger Mari Heidenborg.

Förslagen kommer att kretsa kring att "sexuell samvaro måste bygga på frivillighet och ömsesidighet och en varsamhet eller aktsamhet i umgänget".

I dag är våldtäkt ett uppsåtsbrott – gärningsmannen måste ha haft insikt i att ett brott begåtts.

– Med ett oaktsamhetsrekvisit krävs inte insikt utan snarare att man inte tillräckligt har förvissat sig om och tagit reda på om det verkligen är frivilligt.

Oaktsamhetsrekvisitet skulle gälla vissa allvarliga fall av sexuella övergrepp.