Marie Angsell, sakkunnig på Bris.
Marie Angsell, sakkunnig på Bris.

För att förebygga psykisk ohälsa behöver vi kunskap om faktorerna bakom. Det är oerhört viktigt att alla krafter i samhället hjälps åt att stoppa trenden med den ökande psykiska ohälsan bland unga. Efter att ha läst föreningen Tilias debattartikel i torsdagens Metro vill Bris betona vikten av att vuxna både ger stöd och till varje pris tar reda på orsakerna till barns och ungas psykiska ohälsa.

Varje barn har rätt till liv, utveckling och god hälsa. I och med att Sverige skrev under barnkonventionen 1990 har vi åtagit oss att göra vårt yttersta för att tillgodose den rättigheten. Varje barn är en egen individ med egna behov och varje barns historia är unik. Men alla barn har samma rätt till psykisk hälsa.

För att kunna förebygga psykisk ohälsa behöver vi kunskap om faktorerna bakom den. Vi på Bris menar därför att vi inte ska sluta ställa frågan varför barn och unga mår dåligt. Vi har tvärtom ett oerhört viktigt uppdrag i att försöka se och förstå de orsaker som ligger bakom den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga. Att hindra att fler drabbas är ett av skälen till att vi behöver ta reda på mer.

LÄS MER: Ungas psykiska ohälsa ökar – men att svara på varför är inte viktigast 

Även i mötet med det enskilda barnet behöver vi förstå orsaken till det dåliga måendet. Rätt stöd förutsätter nämligen kunskaper om den vi ska hjälpa. Kunskaper vi inte kan förvänta oss att barnet själv ska kunna presentera, utan som vi bara kan få i ett samtal med barnet om hens liv och tidigare erfarenheter. På Bris ser vi tyvärr många exempel på hur barn och unga som söker hjälp för oro, stress och mardrömmar kan ha långvariga samtalskontakter med kuratorer och psykologer utan att få rätt hjälp. Det för att ingen förstod vad som låg bakom symptomen, det var aldrig någon som frågade. En konsekvens kan bli att barnet upplever sig själv som ohjälpbart och ger upp sitt försök att få hjälp.

LÄS MER: Jag har diagnoser – men det betyder inte att jag är farlig ​

Barn och unga har rätta att vara delaktiga och möta vuxna som lyssnar till dem. Alla vi som finns till för att hjälpa barn och unga måste lyssna tills vi har förstått barnets tankar och känslor och uppfattat barnets frågor. Vi måste kunna beskriva den hjälp som finns så att barnet förstår. Vi måste låta barnet vara med och påverka hur stödet ska utformas och vara noga med att inte agera över huvudet på barnet. Här finns mycket kvar att göra både bland myndigheter och inom vården.

Psykisk ohälsa är det vanligaste samtalsämnet i Bris stödverksamhet. Bris lägger därför all kraft på att stoppa trenden med den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga. I det arbetet vill vi se:

• Att alla vuxna tar ansvar för att uppmärksamma, lyssna och agera när ett barn mår dåligt.

• Att varje barn får berätta, görs delaktig och ges möjlighet till inflytande i utformandet av det stöd och den vård som erbjuds hen.

• En förstärkning av tidiga insatser mot psykisk ohälsa och en säkerställd kvalitet för vården, så att barn och unga kan få stöd snabbt inom primärvård och elevhälsa.

• Att rätt till vård gäller alla barn här och nu oavsett behov. Barnet ska ha samma tillgång till vård oavsett var hen bor i landet.

• Fortsatt prioritera forskningsanslag i ämnen som rör barns psykiska hälsa bland annat för att få bättre kunskap om orsakerna bakom psykisk ohälsa.

LÄS MER: Vänd inte ryggen åt unga med ångest när de ber om hjälp 

Marie Angsell, sakkunnig Bris och Ulrika Eriksson, chef Bris stödenhet

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Debatt