Södermannalagen, en lagbok från 1300-talet
Södermannalagen, en lagbok från 1300-talet

Den svenska brottsbalken listar närmare 300 brott du kan bli dömd för i Sverige, men flera av dem är det nästan ingen som har dömts för. Metro har gått igenom statistiken och hittat några av de konstigare brotten ingen dömdes för under 2014.

Otillåtet förfarande med pornografisk bild 
Brottet i en mening: Du får inte visa eller skicka porrbilder till någon som inte bett om det.
Regleras i: Brottsbalkens 16 kapitel, paragraf 11
I lagen står det: "Den som på eller vid allmän plats genom skyltning eller annat liknande förfarande förevisar pornografisk bild på sätt som är ägnat att väcka allmän anstöt dömes för otillåtet förfarande med pornografisk bild. Det samma gäller den som med posten sänder eller på annat sätt tillställer någon pornografisk bild utan föregående beställning."
Påföljd: Böter eller fängelse i högst sex månader

Förledande av ungdom 
Brottet i en mening: Du får inte visa filmer, texter eller bilder som kan ge dåliga eller olagliga idéer till ungdomar.
Regleras i: Brottsbalkens 16 kapitel, paragraf 12
I lagen står det: "Den som bland barn eller ungdom sprider en skrift, bild eller teknisk upptagning som genom sitt innehåll kan verka förråande eller eljest medföra allvarlig fara för de ungas sedliga fostran, döms för förledande av ungdom."
Påföljd: Böter eller fängelse i högst sex månader

Olaga våldsskildring
Brottet i en mening: Du får inte utan försvarbar anledning sprida våldsskildringar i bild- eller videoform.
Regleras i: Brottsbalkens 16 kapitel, paragraf 10 c
I lagen står det: "Den som i bild skildrar sexuellt våld eller tvång med uppsåt att bilden eller bilderna sprids eller som sprider en sådan skildring, döms, om inte gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig, för olaga våldsskildring till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som i rörliga bilder närgånget eller utdraget skildrar grovt våld mot människor eller djur med uppsåt att bilderna sprids eller som sprider en sådan skildring."
Påföljd: Böter eller fängelse i högst två år

► LÄS MER:  Här är världens konstigaste lagar

Förgöring
Brottet i en mening: Du får inte skada djur eller växter med gift eller genom att sprida sjukdomar.
Regleras i: Brottsbalken 13 kapitel, paragraf 9
I lagen står det: "Framkallar någon allmän fara för djur eller växter medelst gift eller genom att överföra eller sprida elakartad sjukdom eller genom att sprida skadedjur eller ogräs eller på annat dylikt sätt, dömes för förgöring."
Påföljd: böter eller fängelse i högst två år. Om brottet är grovt innebär det fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Olovlig kårverksamhet

Lagen i en mening: Du får inte delta i, bilda eller hjälpa en grupp som är avsedd att eller kan utvecklas till en paramilitär organisation.
Regleras i: Brottsbalkens 18 kapitel, paragraf 5.
I lagen står det: "Om någon bildar eller deltager i sammanslutning, som måste anses vara avsedd att utgöra eller med hänsyn till sin beskaffenhet och det ändamål för vilket den är bildad lätt kan utvecklas till ett sådant maktmedel som militär trupp eller polisstyrka och som icke med vederbörligt tillstånd förstärker försvaret eller ordningsmakten, eller ock för sådan sammanslutning tager befattning med vapen, ammunition eller annan dylik utrustning, upplåter lokal eller mark för dess verksamhet eller understödjer den med penningar eller på annat sätt, dömes för olovlig kårverksamhet."
Påföljd: Böter eller fängelse i högst två år

Brott mot rösthemlighet
Lagen i en mening: Du får inte som utomstående försöka ta reda på vad en person röstat på.
Regleras i: Brottsbalkens 17 kapitel, paragraf 9.
I lagen står det: "Söker någon obehörigen skaffa sig kännedom om vad som angående utövning av rösträtt i allmänt ärende skall hållas hemligt, dömes för brott mot rösthemlighet."
Påföljd: Böter eller fängelse i högst sex månader.

LÄS MER: Se upp, här är böterna du inte visste att du kunde få

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Brott