Brian Jackson/Alamy
Konflikter på arbetsplatser kan gå till domstol. Lillemor undrar om hennes barnbarn kan tvingas betala rättegångskostnaderna om han förlorar ett mål mot  arbetsgivaren.

Våra experter på Metrojobb.se svarar på läsarnas frågor om karriär och arbetslivet. Vad händer om jag förlorar tvisten om min lön i tingsrätten? I dag svarar Jessica Stålhammar.

Kan mitt barnbarn tvingas betala?
Jag har läst att den som inte får sin lön kan ­skicka in en ansökan om betalningsförläggande till Kronofogden. Det har mitt barnbarn gjort, men företaget betalade inte, och då skickade Kronofogden kravet vidare till tings­rätten. Kan mitt barnbarn ­tvingas betala motpartens rätte­gångskostnader om han förlorar målet? Lillemor

Svar: Den part som förlorar ett tvistemål i domstol skall som huvudregel betala motpartens rättegångskostnader. I mål som rör högst ett halvt basbelopp (22 200 kr för år 2014) är möjligheterna att få ersättning dock begränsade. Dessa regler finns för att göra det möjligt för parterna att få tvister som rör ett lågt värde prövade av domstol utan att rättegångskostnaderna blir alltför höga. Reg­lerna gäller även om ett mål överlämnats från Kronofogden. Bland annat är följande kostnader ersätt­ningsgilla i dessa småmål; rådgivning under en timme (timtaxa enligt rättshjälps­lagen om 1 595 kr inklusive moms för år 2014), ansök­ningsavgift och vittnesbevisning. Svaret på din fråga är alltså att det beror på hur stort tvistebeloppet är.

Utbränd – kan jag få skadestånd?
Jag har haft det väldigt stressigt på jobbet länge, och för några månader sedan gick jag ”in i väggen” och blev sjukskriven. Sett till an­talet timmar har mina uppdrag motsvarat ungefär två heltids­tjänster, det har framgått tyd­ligt av vår projektplanering. Jag kanske borde varit bättre på att säga ifrån, men det har inte varit så lätt. Kan jag få skadestånd från arbetsgivaren, och hur går jag till väga i sådana fall? Jag är inte med i  facket? Helen

Svar: Arbetsgivaren har ett omfattande arbets­miljöansvar för sina med­arbetare. Med arbetsmiljö­ansvar menas en skyldighet att ­aktivt och vidta åtgärder för att få bort eller minska risk­er för ohälsa och olycksfall i arbetet så att arbets­miljön blir bra. Om arbetsgivaren bryter mot reglerna i  Arbets­miljölagen och/eller Arbetstidslagen kan denne åläggas bland annat vite, skadestånd, sanktionsavgift, företagsbot, skadestånd och även straffansvar i form av böter eller fängelse. 

Skyldigheten gentemot den enskilde arbetstagaren är normalt att aktivt medverka i rehabiliteringen så att den enskilde blir frisk och kommer tillbaka till ­arbetet. 

Eventuellt kan en ­utbrändhet klassas som ­arbetsskada om den är ­be­stående, detta ska då ­an­mälas till Försäkrings­kassan.

 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset