Experterna är eniga: Talmannen bryter inte mot grundlagen.
Experterna är eniga: Talmannen bryter inte mot grundlagen.

Enligt blogginlägget bryter talmannen Andreas Norlén mot grundlagen genom att tillåta sonderingsrundor. Men påståendet är felaktigt, enligt de experter som Viralgranskaren har pratat med.

”Talmannen bryter mot konstitutionen”.

Rubriken kommer från en text på bloggen Bakom kulisserna som publicerades den 14 december 2018. Samma blogg som felaktigt påstod att EU planerar att placera 440 miljoner flyktingar i Sverige, vilket Viralgranskaren har skrivit om.

I bloggtexten påstår de att talmannen Andreas Norlén bryter mot konstitutionen genom att ”låta en partiledare sondera utan att sonderingen leder till att riksdagen får ta ställning”.

”Det är ett konstitutionellt brott mot rikets grundlag som pågår”, skriver de.

LÄS MER: Nej, det här är inte Bill Gates 11 budord till ungdomar som vill lyckas

För att bevisa sitt påstående lyfter Bakom kulisserna fram en paragraf ur regeringsformens sjätte kapitel:

Regeringsbildningen

4 § När en statsminister ska utses, kallar talmannen företrädare för varje partigrupp inom riksdagen till samråd.
Talmannen överlägger med vice talmännen och lämnar sedan förslag till riksdagen.
Riksdagen ska inom fyra dagar, utan beredning i utskott, pröva förslaget genom omröstning. Om mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar mot förslaget, är det förkastat.
I annat fall är det godkänt. Lag (2010:1408).

Källa: Regeringsformen

Men när Viralgranskaren frågar kunniga inom området är svaret tydligt: nej, talmannen bryter inte mot konstitutionen.

Joakim Nergelius, professor i konstitutionell rätt vid Örebro universitet:

– Det är fel. Dels på grund av att RF 6:4 (Regeringsformen, kapitel 6, paragraf 4) inte uttryckligen förbjuder allt som inte nämns där, som till exempel att be någon sondera. Dels för att sonderingar förekommit tidigare, bland annat 1979 och 1990, och att en viss praxis därmed kan sägas ha vuxit fram på detta område.

LÄS MER: Kriget om julen har börjat i de svenska kommentarsfälten

Johan Welander, kammarsekreterare vid riksdagens centralkansli:

– Innan talmannen lämnar förslag till ny statsminister till kammaren ska han eller hon enligt regeringsformen samråda med företrädare för partigrupperna i riksdagen och överlägga med de vice talmännen. Utöver dessa obligatoriska moment är processen för hur talmannen ska komma fram till en kandidat oreglerad och det finns ingen föreskriven tidsram. Det är alltså upp till varje talman att avgöra hur processen ska se ut. Att talmannen lämnar ett sonderingsuppdrag till någon partiföreträdare är ett moment som brukar förekomma, men det står annars talmannen fritt att välja ett annat arbetssätt.

Henrik Wenander, professor i offentlig rätt vid Lunds universitet:

– Utöver de krav som framgår av den bestämmelse som blogginlägget tar upp har talmannen frihet att utforma processen för att ta fram ett förslag till statsministerkandidat. Regleringen har avsiktligen gjorts kortfattad för att ge utrymme för talmannen att på ett omdömesgillt sätt leda förhandlingarna utan att begränsas av formella krav. Det som tas upp i paragrafen är alltså det som talmannen måste göra, men han eller hon har också utrymme att göra mer. Jag kan därför inte se att det föreligger någon avvikelse från den ordning som framgår av regeringsformen.

LÄS MER: Sex kedjebrev på Facebook som du inte ska dela vidare

Uppdatering 21 december 2018, klockan 11.28, med ytterligare inkommet svar:

Ann-Sophie Sallander, universitetslektor i offentlig rätt vid Göteborgs universitet:

– Blogginlägget är enligt min uppfattning nonsens. Lagstiftaren har valt att inte detaljreglera i regeringsformen hur talmannen ska göra för att sondera bland tilltänkta statsministerkandidater. Det anges uttryckligen att det inte anses motiverat att varken i grundlagen eller motiven till denna fastlägga handlingsmönster för hur talmannen bör gå till väga i olika typsituationer. Syftet är att talmannen ska föra fram den statsministerkandidat som har det bredaste parlamentariska underlaget och som därmed kan tolereras av riksdagen. Hur talmannen kommer fram till detta är upp till talmannen, givetvis med beaktande av bestämmelserna i 6 kap. RF. Talmannens förfarande strider därmed inte mot regeringsformen eller dess motiv.

Om Viralgranskaren

Har du stött på ett påstående eller en nyhet som du vill att vi ska granska sanningshalten i? Tveka inte att höra av dig till oss på Facebookpå Twitter eller på mejl.

Viralgranskaren följer det svenska journalistförbundets yrkesetiska regler samt de riktlinjer som det internationella faktakollsnätverket IFCN har satt upp.

Här kan du läsa mer om hur Viralgranskaren jobbar.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset