En del kvinnor behöver IVF-behandling för att bli gravida. För andra räcker det med insemination.
En del kvinnor behöver IVF-behandling för att bli gravida. För andra räcker det med insemination.

Köerna för ensamstående kvinnor som vill ha hjälp med assisterad befruktning skiljer sig stort åt i landet. Det visar Metros granskning av samtliga regioner och landsting.

Sedan 1 april 2016 har ensamstående kvinnor samma rätt till assisterad befruktning som par. Men köerna för att få behandling är olika långa runtom i landet, visar Metros granskning.

Köerna kan uppstå två gånger: dels inför utredning och dels inför behandling. En del mindre regioner har korta köer för utredning, men skickar remisser till universitetssjukhus som har långa köer för behandling. Tiden som kvinnorna får vänta blir då ändå lång.

Köerna beror i vissa delar av landet på brist på spermier.

– Det är ett ständigt pågående arbete. Vi har hela tiden ett rekryteringsbehov. I perioder har vi inga donatorer som är tillgängliga, i perioder lite fler, säger Susanne Liffner, överläkare vid Reproduktionsmedicinskt centrum vid Linköpings universitetssjukhus, där tiden från att utredningen startar till behandling oftast är runt ett år. 

I Västra Götalands län och Stockholms län är det istället främst bristen på resurser som ger långa köer.

LÄS MER: Johanna, 36, står i en fyra år lång kö för att bli mamma

Ingen kvinna i Stockholms län har fått landstingsbekostad behandling. Kön öppnade 1 januari 2017. Då började även vårdval för assisterad befruktning gälla, där även privata vårdgivare ska kunna genomföra inseminationer som betalas av landstinget. Men än så länge har ingen privat aktör börjat ta emot gruppen.

– Om man tillför en större patientgrupp utan att utöka mängden behandlingar vi ska göra så blir det en kö. Det är såklart jättetråkigt för patienten att få vänta. Vi gör det vi kan inom det uppdrag vi har och gör vårt bästa för att bistå vårdvalsaktörerna i att börja behandla patienter, säger Ameli Norling, patientområdeschef för gynekologi och reproduktionsmedicin på Karolinska universitetssjukhuset.

I Västra Götaland är köerna för närvarande fyra år. Endast två kvinnor har fått behandling och 187 står i kö. På Sahlgrenska universitetssjukhuset säger man att man skulle behöva ungefär 15 miljoner kronor per år för att ta emot den nya patientgruppen.

Men inga pengar har öronmärkts för assisterad befruktning till ensamstående i Västra Götaland.

– Politikerna har inte gett oss en enda krona. Det är väldigt dyrbar sjukvård med mycket utredningar och vi skulle behöva öka personalstyrkan för att korta köerna. Det är märkligt att vi inte får några pengar, säger Ann Thurin-Kjellberg, överläkare och ansvarig för donationsverksamheten vid reproduktionsmedicin på Sahlgrenska sjukhuset.

Socialminister Annika Strandhäll (S), Karin Rågsjö (V), ledamot i socialutskottet och Sofia Kuno, ordförande för föreningen Femmis. Foto:  TT/Riksdagen/Loulou d´Aki.

LÄS MER: Jessica 37 åker till Danmark för att bli mamma: ”För långa köer i Sverige” 

I Region Skåne har istället extra resurser tillsatts vilket gjort att köerna nu krympt till endast drygt två och en halv månad.

Sofia Kuno, ordförande för föreningen Femmis, Föreningen för frivilligt ensamstående föräldrar med donation, säger att situationen för de som står i köerna är påfrestande och frustrerande.

– Ska det vara någon mening med lagen, så måste man få hjälp med assisterad befruktning inom rimlig tid. Vi kan inte riskera att en del inte ens hinner försöka inom den offentligt finansierade vården.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är kritisk till att regeringen inte sköt till mer pengar när lagändringen kom. Men socialministern Annika Strandhäll (S) hänvisar till att landstingen istället fått stora generella statsbidrag.

– Det är landstingen som äger frågan och behöver agera, jag tycker att det är rimligt att de också gör det, skriver hon i ett mejl till Metro.

Karin Rågsjö (V), ledamot i socialutskottet, välkomnar Metros kartläggning men tycker att en sammanställning istället borde ha gjorts av SKL.

– Ingen har vetat hur det ser ut. Så det är jättebra att Metro gör den här undersökningen kan jag tycka. Det är väldigt många besvikna kvinnor och klockan går, säger hon.

Ett år och åtta månader efter lagändringen tycker Sofia Kuno på Femmis att det är hög tid att åtgärder vidtas för att korta köerna.

– Det är upp till ministern och landstingens ledningar att ta ansvar och lösa det här, säger hon.

LÄS MER: Så pratar du med dina barn om hur de har blivit till 

Fotnot: Metro har sökt ansvariga politiker i Västra Götalands län.

Så ser köerna ut där du bor

Stockholms läns landsting

Personer i kön: 170 ensamstående kvinnor vid Karolinska universitetssjukhuset.

Kötid: Kötiden beräknas till 13-15 månader för insemination av spermier på Karolinska universitetssjukhuset. Den första patienten togs emot i slutet av november. Två till har kallats i slutet av 2017. Beräknad behandling av första patienterna under våren 2018.

Region Uppsala

Personer i kö: Tidigare under hösten hade Akademiska sjukhuset 13 personer som väntade på utredning.

Kötid: Väntetiden för utredning är max tre månader. Därefter är det i nuläget ungefär nio månaders väntetid på spermier.

Landstinget Sörmland

Kötid:
 Både kvinnokliniken vid Nyköpings lasarett och kvinnokliniken vid Mälarsjukhuset u
treder inom vårdgarantin på tre månader. Båda remitterar till Akademiska sjukhuset i Uppsala som för närvarande har en kötid på ungefär nio månader för behandling.

Region Östergötland

Reproduktionsmedicinskt centrum på Kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping behandlar främst kvinnor från Region Östergötland, Landstinget i Kalmar län och Region Jönköping.

Personer i kö: Ingen uppgift.

Kötid: Runt ett år från första besöket tills behandling för kvinnor som utreds på kliniken i Linköping. Kortare kötid för kvinnor som redan är utredda när de kommer till kliniken. 

Region Jönköping

Kvinnor utreds i Jönköping och remitteras främst till Reproduktionsmedicinskt centrum vid Universitetssjukhuset i Linköping. 

Kötid: Det finns ingen kö för utredning och utredningen startar oftast inom några veckor. Kön för behandling vid Universitetssjukhuset i Linköping är minst några månader beroende på tillgången till spermier.

Region Kronoberg

Kvinnor utreds i Kronoberg och remitteras till Region Skåne.

Personer i kö: En person står i kö för att få komma på utredning.

Kötid: Varierar mellan 3-6 månader för att få påbörja utredningen. Just nu kallas kvinnorna till ett inledande besök inom 3 månader. Därefter remitteras de till Region Skåne som har en kötid på två till två och en halv månad.

Landstinget i Kalmar län

Patienterna utreds vid kvinnokliniken Västervik och kvinnokliniken Kalmar. Remiss skickas till Reproduktionsmedicinskt centrum vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Personer i kö: Vid Kvinnokliniken Västervik har två personer kallats till utredning och ingen väntar. Inga uppgifter från kvinnokliniken i Kalmar.

Kötid: Väntetiden för ett första besök vid kvinnokliniken i Västervik är 3–6 mån. Efter utredningen är kötiden för behandling vid universitetssjukhuset i Linköping minst några månader beroende på tillgången på spermier.

Region Gotland

Remitterar till Reproduktionsmedicin vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

Personer i kö: Ingen

Kötid: Ett första besök ges inom vårdgarantin som är på tre månader.Karolinska universitetssjukhuset har 13-15 månaders väntetid för insemination av spermier.

Landstinget Blekinge

Patienterna remitteras till Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Kötid: Patienterna kan söka direkt till Skånes universitetssjukhus i Malmö eller hos Blekingesjukhuset för utredning. Ingen uppgift om köer för utredning vid Blekingesjukhuset. Viss väntetid för genomspolning av äggledare kan förekomma. Väntetiden vid Skånes universitetssjukhus är två till två och en halv månad.

Region Skåne

Personer i kö: 14 personer väntar på inledande samtal hos psykolog och 9 väntar på läkarsamtal.

Kötid: Ligger stabilt på två till två och en halv månad och kan enligt verksamheten själva inte räknas som en kö.

Region Halland

Personer i kö: Inga personer i kö. 

Kötid: Utredningen påbörjas efter någon vecka. Patienterna remitteras till Skånes universitetssjukhus i Malmö som har runt två och en halv månads kö och till Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg som har runt fyra års kö.

Västra Götalandsregionen

Personer i kö: 187 ensamstående kvinnor.

Kötid: Ungefär fyra år.

Landstinget i Värmland

Remitterar till universitetssjukhuset Örebro.

Personer i kö: En person står i kö.

Kötid: 2-3 månader för utredning. Kö för behandling vid universitetssjukhuset Örebro är 3-5 månader.

Region Örebro län

Personer i kö: 18 ensamstående kvinnor.

Kötid: Väntetiden är cirka 3-5 månader. Själva utredningen kan ta upp till ett år att genomföra.

Region Västmanland

Personer i kö: Ingen uppgifter om personer i kö.

Kötid: Det är köer till fertilitetsenheten men vårdgarantin på tre månader hålls. Remitterar till Akademiska sjukhuset i Uppsala för behandling där köerna för närvarande är nio månader.

Landstinget Dalarna

Landstinget Dalarna gör utredning själva och remitterar till den privata kliniken IVF Falun eller till Akademiska sjukhuset i Uppsala för behandling av IVF med donerade könsceller.

Kötid: Landstinget har en viss väntetid på alla slags utredningar och behandlingar men brukar kalla inom vårdgarantin för utredning inom tre månader. IVF Falun uppger att de inte har någon väntetid på behandling efter att remissen skickats till dem. Akademiska sjukhuset har för närvarande kö på ungefär nio månader för spermadonation. 

Region Gävleborg

Gör en egen utredning och remitterar sedan till Akademiska sjukhuset i Uppsala eller till den privata Linnékliniken i Uppsala. 

Personer i kö: Ett fåtal.

Kötid: Akademiska sjukhuset i Uppsala har för närvarande kötid på ungefär nio månader för behandling. Den privata Linnékliniken i Uppsala har ingen kö men gör endast inseminationer och inte IVF-behandlingar eftersom det bara är universitetskliniker som får använda donatorsperma vid IVF.

Landstinget Västernorrland

Remitterar till IVF-kliniken i Umeå.

Personer i kö: En person.

Kötid: Tre månaders väntetid på utredning. Kö på 6-12 månader för behandling vid IVF-kliniken i Umeå.

Region Jämtland Härjedalen

Remitterar till IVF-kliniken i Umeå. 

Personer i kö: Elva personer har anmält intresse och uppfyller kriterierna. Två personer väntar på behandling i Umeå och en person utreds just nu. 

Kötid: Inga uppgifter om kötid för utredning. Region Jämtland Härjedalen uppger att den psykosociala utredningen tagit tid på grund av en vakant tjänst som nu tillsatts. Tiden från första kontakt tills att en remiss kan skickas är ungefär 6 månader. Kötiden för behandling vid IVF Umeå är 6-12 månader.

Västerbottens läns landsting

Remitterar till IVF-kliniken i Umeå. 

Personer i kö: Ingen.

Kötid: Har inga köer för utredning. Remitterar till IVF-kliniken i Umeå som har en kötid på 6-12 månader för behandling.

Region Norrbotten

Remitterar till IVF-kliniken i Umeå.

Personer i kö: Enstaka personer i kö men inget volymproblem.

Kötid: Väntetid efter att de inledande proverna kommit in är i vanliga fall mindre än tre månader. Just nu är väntetiden 4-6 månader på grund av problem med tillgängligheten efter sommaren. Patienten remitteras till IVF-kliniken i Umeå som har en kötid på 6-12 månader.

Källa: Samtliga uppgifter kommer från verksamheterna själva och är insamlade genom en skriftlig enkät samt telefonintervjuer gjorda under mitten och slutet av november. En del uppgifter kan ha förändrats något under tiden som gått sedan de samlades in.

Så långa är köerna vid universitetssjukhusen:

Linköping Reproduktionsmedicinskt centrum: Runt ett år för utredning inför behandling.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Reproduktionsmedicin i Göteborg: Fyra år.
Universitetssjukhuset Örebro, Fertilitetsenheten: 3-5 månader.
Karolinska Universitetssjukhuset, Reproduktionsmedicin i Stockholm: 13-15 månader.
Akademiska Sjukhuset, Reproduktionscentrum i Uppsala: Runt ett år för både utredning och behandling.
Universitetssjukhuset, Malmö, Reproduktionsmedicinskt centrum: Runt två till två och en halv månad.
IVF-kliniken Umeå: 6-12 månader för behandling av patienter som har en remiss sedan innan.

Källa: Samtliga uppgifter kommer från verksamheterna själva och är insamlade genom en skriftlig enkät samt telefonintervjuer gjorda under mitten och slutet av november. En del uppgifter kan ha förändrats något under tiden som gått sedan de samlades in.

Fakta: Det ska landstingen erbjuda

SKL har beslutat om rekommenderade riktlinjer för assisterad befruktning. Där står det att:

– Behandlingen ska starta innan kvinnans 40-årsdag. Frysta embryon kan återföras fram till den behandlade kvinnans 45-årsdag.

– Kvinnan ska inte vara under 25 år gammal.

– Landstinget erbjuder tre IVF-behandlingar eller sex inseminationer med donerade spermier.

– Landstingsfinansierad assisterad befruktning endast ska erbjudas kvinnor som inte sedan tidigare är registrerade vårdnadshavare till något barn.

– Vårdgarantin innebär att utredningsfasen ska påbörjas inom tre månader från första kontakt. Men om en behandling är beroende av donation av ägg eller spermier startar vårdgarantins tidsgränser är dessa finns på plats.

Källa: SKL

Det ingår i den särskilda prövningen:

Ensamstående som ansöker om assisterad befruktning med donerade spermier ska genomgå en särskilda prövning som en del av utredningen:

Där ska det tas hänsyn till den ensamståendes ålder, hälsotillstånd, eventuella funktionsnedsättningar, levnadsvillkor och inställning till att berätta för barnet om dess biologiska ursprung. Hänsyn ska även tas till den ensamståendes sociala nätverk.

Källa: Socialstyrelsens allmänna råd.

Olika typer av assisterad befruktning

Insemination: Spermier injicieras direkt i kvinnans livmoder.

IVF: Spermier och ägg förs samman i ett provrör utanför kroppen.

ICSI: En spermie först in manuellt till ett ägg. Efter några dagar förs embryot in i kvinnans livmoder.

Källa: Socialstyrelsen.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset