Att få asyl i Sverige är en gåva. Den som kommer hit som flykting har därför en tacksamhetsskuld till Sverige, skriver KDU:s förbundsordförande Sara Skyttedal.

Inför nationaldagen skrev Somar Al Naher i Aftonbladet att hon vill ha en ursäkt av Sverige, i stället för att bjudas in till en medborgarskapsceremoni. Hon ansåg sig blivit kränkt av att Sverige inte tillräckligt snabbt behandlade hennes familjs asylansökan och därtill hade mage att granska om det var sakligt grundad. Likt ett barn förstår hon inte att det medborgarskap hon har fått av Sverige är frivilligt givet och inte något hon kan kräva. Som vice talman Tobias Billström redan påpekat vore det mer naturligt om Al Naher känt en tacksamhet gentemot det svenska samhället.

För faktum är att Somar Al Naher har en tacksamhetsskuld till Sverige, oavsett om hon vill erkänna det eller inte. Tacksamhet är nämligen en form av rättvisa. När en person mottagit en gåva uppstår också en tacksamhetsskuld som står proportion till gåvans storlek. En gåva är också vad Al Naher mottagit ifrån Sverige.

Hon fick inte asyl i Sverige för att hon har en obestridlig gudagiven rätt att bo här eller ta del av den svenska välfärden, så lätt överförs inte de eviga värdena till lagparagrafer, hon fick asyl för att svenska folket – med rätta – anser att vi bör ta vår del av ett större ansvar för människor som flyr.

För att vi ska kunna ta vårt ansvar på ett rättvisare sätt har Sverige ingått avtal med andra länder kring hur vi ska bemöta situationer där människor flyr och för att säkerställa att vår välvilja inte utnyttjas av skrupellösa människor har vi upprättat ett system för asylansökningar som prövar om personen i fråga verkligen har behov av vårt skydd. Att detta system är formulerat i lagparagrafer och beskrivs som rättigheter förändrar inte att systemet bottnar i svenska folkets välvilja. Det är en gåva vi väljer att ge.

Däremot är det sant att ingen människa någonsin kan avkrävas tacksamhet, på samma sätt som ingen kan avkrävs hederlighet eller mod. Men utefter hur man väljer att moraliskt agera kommer ens handlingar etiskt värderas av omgivningen. Även jag är tacksam att få vara en del av svenska samhället och att det byggts upp av dem som kommit före mig. Med medborgarskapet följer en rad rättigheter och plikter som jag är glad att få dela med övriga medborgare i denna gemenskap.

Jag tror och hoppas att Al Naher är ett undantag bland de som fått asyl i Sverige och att flertalet känner tacksamhet. Men när man betraktar den svenska integrationspolitiken är det inte svårt att förstå hur en del invandrare kunnat få den felaktiga bilden att man inte är skyldig Sverige något. Vi har ett mottagningssystem som präglas av genomgående kravlöshet och en ovilja att understryka vilka grundläggande värden det svenska samhället vilar på.

Att införa språk- och medborgarskapstest för de invandrare som önskar bli en permanent del av det svenska samhället vore ett sätt att ta steget bort ifrån den kravlösa migrationspolitiken. Då skulle det också bli tydligare att medborgarskap i Sverige inte är något man kan kräva, det är något som ges som en gåva till den som markerat att den vill bli en del av det svenska samhället.

Då kan man också vara säker på att de personer man bjuder in till medborgarskapsceremonier inte uppfattar det som en kränkning. Det är nämligen värt att fira att vara en del av den svenska gemenskapen.

Sara Skyttedal

Förbundsordförande, Kristdemokratiska ungdomsförbundet

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset