I dagarna återvänder Sveriges elever till skolbänken efter sommarlovet. Tusentals av dem kommer att mobbas under det kommande läsåret. Att få stopp på mobbningen är skolledarens allra viktigaste uppgift, skriver Christer Olsson, psykolog och författare.

Trots gällande skollag, som innehåller både anmälnings- och handlingsplikt, och kristallklara krav på nolltolerans, så är arbetet mot mobbning och kränkning av elever på många skolor ett stort misslyckande.

Sker ingen förändring kommer det under läsåret 2015/16 att finnas minst 30 000 elever som är vad jag benämner totalmobbade. Då också många kvällar, helger och emellanåt lov blir ett psykiskt lidande för dem, genom att mobbningen hela tiden finns med i tanke och i känsla – ibland dessutom konkret genom elektroniska giftpilar, som skickas genom cyberrymden via mobiltelefoner, datorer och surfplattor. Därför blir möjligheten att känna glädje förstörd.

Därutöver tillkommer minst 20 000 elever som är mobbade. Då oron över vad som ska hända under veckan som följer oftast börjar någon gång under söndagen, och varje skoldags ångest slår till på morgonen. Även dessa elever utsätts - av och till - för elektroniska giftpilar.

Förutom lidandet i nuet kan mobbning leda till ett livslångt sargat självförtroende med enorma svårigheter att kunna lita på andra människor, dessutom till psykisk ohälsa med depression och ångest, ätstörningar och självskadebeteende. 

Sker ingen förändring kommer det under läsåret 2015/16 att finnas unga människor som genomför självmordsförsök orsakade av den mobbning som de är eller har varit utsatta för.

Det finns också unga människor som kommer att dö genom självmord. Enligt forskning gjord vid NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa) har en övervägande andel av de unga individer som genomför självmordsförsök blivit mobbade.

Det är aldrig den mobbades fel att mobbning sker! Aldrig! 

Mobbningsfrågor är alltid vuxnas ansvar och får aldrig överlämnas till elever. Ändå är arbetet dömt att misslyckas, om inte elevernas idéer och erfarenheter tas tillvara.

Den viktigaste grundförutsättningen för förändring är att all verksamhet genomsyras av en varm och positiv atmosfär.

Undersökningar visar att även vid skolor som präglas av ett tufft klimat lyckas man reducera andelen mobbade och kränkta elever när all personal, under skolledarens ledning, är engagerad i arbetet, och det finns en samsyn om hur arbetet skall genomföras, och att det i verkligheten realiseras.

Därför blir min självklara slutsats att den rektor, som på sin skola och genom sin personal, prioriterar någon annan uppgift före kampen mot mobbning och kränkning, ska fråntas sin skolledartjänst.

Han eller hon är en riskfaktor när det gäller våra elevers trygghet och säkerhet, deras fysiska och psykiska hälsa.

Då kan förändring ske!

Det är inte bara sagans troll som spricker i solen. Det gör mobbning också om man riktar strålkastaren rätt!

Christer Olsson

Leg psykolog och författare

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset