ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

ANNONS

Riksdagspartierna i stor klimatenkät – SD sticker ut

Metro · 31 Okt 2018
Uppdaterad 31 Okt 2018

Foto: TT


Majoriteten av partiernas klimatpolitiska talespersoner är oroliga för en klimatkris. De är också överens om att det kan krävas impopulära beslut för att få bukt på klimatförändringarna. Men Sverigedemokraterna sticker ut.

klar

Artikellänk är kopierad

Är du orolig för en klimatkris?

Hanna Westerén (S): Det finns all anledning till oro, och handling. Tiden är knapp och utmaningen enorm. Men tillsammans, med breda överenskommelser i Sverige och i världen, kan vi klara uppgiften.

Tina Acketoft (L): Ja. Och medan folk träter om vad som är väder och vad som är klimat så blir det bara värre. Arktis isar smälter. Extremt väder påverkar allt liv på jorden. För att rädda klimatet och ge våra barn en renare framtid måste vi agera nu.

Martin Kinnunen (SD): Man ska ta klimatfrågan med dess risker på allvar. Därför är jag framför allt oroad över att vi har en ineffektiv och dyr klimatpolitik som enligt regeringens expertmyndigheter inte bidrar till minskade utsläpp på global nivå.

Martin Wisell (KD): Vi behöver arbeta för att anpassa oss till ett förändrat klimat. Var inte rädd – var förberedd!

Rickard Nordin (C): Läget för klimatet har varit allvarligt länge och vi har redan en global temperaturökning på 1 grad med konsekvenser för planeten. Det här är en stor utmaning, men jag är övertygad om att den går att klara av. Det finns så många fördelar med att leva hållbart, inte bara klimatmässigt, utan hälsoskäl, näringspolitik och säkerhetspolitik spelar också in. Det ger mig energi att fortsätta kämpa varje dag för en grön politik och ett bättre klimat.

Maria Malmer Stenergards (M): Jag är orolig för en klimatpolitik som fokuserar mer på symbolpolitik än på verkningsfulla åtgärder. En sådan politik räddar inte klimatet.

Maria Gardfjell (MP): Den senaste forskningsrapporten från den internationella klimatforskningspanelen, IPCC, visar att det är möjligt att nå klimatmålet om att medeltemperaturen max får öka till 1,5 grader. Men det är mer bråttom än vad vi trott och en stor utmaning. Klart vi är oroliga att klimatförändringar, klarar vi inte målet hotas människors existens, många växt- och djurarter kan komma att utrotas. Vi får inte förlamas av oro – vi måste agera nu.

Jens Holm (V): Ja, i synnerhet för våra barn och barnbarn. Om inte omfattande strukturella förändringar görs inom hela vårt samhälle inom kort så kommer det få mycket allvarliga konsekvenser. Den rapport som FN:s klimatpanel IPCC presenterade nyligen bekräftar detta med all tydlighet. Att snabbt genomföra en klimatomställning och minska de stora klyftorna i vårt samhälle ger oss samtidigt en stor möjlighet till ett hållbart och mer rättvist samhälle.

Vilken är den enskilt viktigaste insatsen för klimatet som ert parti vill göra under den här mandatperioden?

Hanna Westerén (S): Klimatlagen kräver att nästa regering gör en ambitiös klimatplan med faktiska åtgärder som på riktigt lever upp till klimatmålen och Parisavtalet, vilket kan ge Sverige den trovärdighet som behövs för att i EU och FN kräva att andra länder växlar upp sina åtaganden i linje med Parisavtalet.

Tina Acketoft (L): Vi vill ha mer grön skatteväxling och tycker att förorenaren ska betala – den som smutsar ner ska också betala mer. Vi vill till exempel att skattelättnader för fossila bränslen tas bort i enlighet med Parisavtalet.

Martin Kinnunen (SD): Att effektivisera svensk klimatpolitik så att vi får mer effekt per satsad krona.

Martin Wisell (KD): Fasa ut användningen av fossila bränslen inom transportsektorn. Detta vill vi göra genom att successivt skärpa kraven och de ekonomiska incitamenten för personbilar. För de tunga vägtransporterna vill vi ha kvotplikt för inblandning av förnybart bränsle. Inom kollektivtrafiken vill vi satsa på biogas och eldrift.

Rickard Nordin (C): Det finns många saker som alla är viktiga. Att sluta subventionera fossila bränslen är en. Att klimatanpassa våra transporter en annan och att börja satsa på teknik för ta bort koldioxid ur atmosfären en tredje.

Maria Malmer Stenergards (M): Att visa klimatledarskap. För att göra det behöver vi dock göra mer än att sänka våra egna utsläpp. Vi behöver visa att det går att sänka utsläppen samtidigt som vår ekonomi växer, annars kommer inget land vilja följa efter.

Maria Gardfjell (MP): Det är flera klimatfrågor som är viktiga och som vi politiker måste möjliggöra: Vi måste öka takten i klimatomställningen och minska utsläppen mycket snabbare. Utsläppen från trafiken måste minska – fler behöver resa mer klimatsmart, cykla, ta buss, spårvagn, tåg, samt välja bilar som går på förnybara drivmedel och el. Godstransporter måste gå på räls i högre utsträckning.

Jens Holm (V): Att före 2022 inrätta en grön statlig investeringsbank med minst 100 miljarder i kapital som ska leda klimatomställningen i Sverige. Banken ska investera i det som snabbt ställer om Sverige. Banken ska också låna ut kapital till låg ränta till företag liksom regioner och kommuner för klimatinvesteringar.

Från vänster: Rickard Nordin (C), Jens Holm (V), Maria Gardfjell (MP), Maria Malmer Stenergard (M)
Från vänster: Rickard Nordin (C), Jens Holm (V), Maria Gardfjell (MP), Maria Malmer Stenergard (M)

På vilket sätt behöver Sverige ställa om?

Hanna Westerén (S): Transportsektorn måste snabbt bli fossilfri och den utsläppstunga industrin har en resa med såväl innovationer som investeringar framför sig. 

Tina Acketoft (L): Vi behöver använda mer el istället för fossila bränslen, till exempel fler elfordon och mer el i industrin. Det bygger på att vi fortsatt har en stabil och fossilfri elproduktion med en blandning av vattenkraft, kärnkraft och förnybart.

Martin Kinnunen (SD): Det pågår en omställning som man ska stödja samtidigt är det viktigt att säkerställa att vi kan bibehålla en fossilfri energiproduktion där subventioner till väderberoende kraftsystem och nedläggning av kärnkraft riskerar att skapa behov av gas framöver.

Martin Wisell (KD): Vi behöver elektrifiera transportsektorn och även utveckla bioekonomin. Godstrafik behöver i högre grad flyttas över från väg till järnväg och sjöfart. Vi vill minska flygets utsläpp genom krav på inblandning av biobränsle, omförhandling av internationella regler som hindrar koldioxidskatt på flyget samt utveckling av ny teknologi.

Rickard Nordin (C): Vi måste resa mer miljövänligt och producera mer hållbart. Det betyder minskade utsläpp av växthusgaser och att ersätta fossil bensin och diesel med förnybara alternativ och el. När vi ersätter det fossila slipper vi samtidigt importera olja från Ryssland. När elbilen rullar på gatorna minskar de hälsofarliga partiklarna och när den svenska skogen används som råvara i förnybart skapas jobb och företagande i hela Sverige.

Maria Malmer Stenergards (M): Vi behöver ställa om hela samhället – men måste tydligt fokusera på våra största utsläppskällor. En tredjedel av Sveriges utsläpp kommer från transporter och en tredjedel kommer från vår industri. Det är här vi behöver lägga vår kraft för att åstadkomma så stora utsläppsminskningar som möjligt. Vi föreslår bland annat klimatavdrag för basindustrin och utbyggnad av infrastruktur för klimatsmart bilism i hela landet.

Maria Gardfjell (MP): Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation. För att nå dit krävs både ny teknik och att vi ställer om våra samhällen så att de kräver mindre energi och resurser. Det är avgörande att långsiktiga investeringar läggs på projekt som kommer att bidra till att minska klimatutsläppen. Vi har inte råd eller tid att ägna resurser åt sådant som förvärrar problemen.

Jens Holm (V): Sverige måste ställa om i grunden för att minska utsläppen. Vi vill att det alltid ska vara billigare att välja det miljövänliga alternativet, exempelvis att ta tåget istället för att flyga. Nybilsförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas senast 2025. Vi vill ha en träffsäker vägslitageavgift för tunga lastbilar och flygskatt.

På vilket sätt ska Sverige påverka omställning i andra länder?

Hanna Westerén (S): Om Sverige driver linjen att bli världens första fossilfria välfärdsland kan vi med trovärdighet agera mot och ställa krav på andra länder men också skapa de innovationer som världens länder behöver.

Tina Acketoft (L): Klimatet känner inga gränser och därför behövs mer internationellt samarbete och mer EU-samarbete. Vi vill ha en gemensam koldioxidskatt och flygskatt på EU-nivå och en plastavgift på plats som inte återvinns i medlemsländerna.

Martin Kinnunen (SD): Satsningar på forskning och utveckling är det bästa sättet att driva på utvecklingen internationellt.

Martin Wisell (KD): Sverige ska vara pådrivande inom EU för ett klimatneutralt Europa. Det gäller att få bort subventioner till fossila bränslen, att bryta beroendet av importerad fossilgas, att utveckla systemet med utsläppsrätter.

Rickard Nordin (C): Den största nyttan vi i Sverige kan göra för klimatet är att visa att det går att ställa om och samtidigt skapa ökat välstånd. När vi utvecklar tekniken för grönt flyg, smarta elnät och biogassystem, är det sådant vi kan exportera både politiskt och tekniskt till länder som USA, Indien och Kina. Det är bra för både Sverige och världen.

Maria Malmer Stenergards (M): Dels genom att vi sänker våra utsläpp på ett smart sätt. Sen kan vi genom internationella klimatinvesteringar och klimatbistånd hjälpa de länder som nu står inför en enorm tillväxtresa att inte göra om de utsläppsmisstag som vi tidigare har gjort.

Maria Gardfjell (MP): Genom att vara aktiv i internationella klimatförhandlingar och bidra ekonomiskt till klimatomställning och klimatanpassning i andra länder till exempel genom finansiering av Gröna Fonden. Vi påverkar också genom att Sverige ställer om och visar omvärlden på hur vi lyckas som förebild, genom att ställa krav i upphandlingar så att produkter som köps har bra kvalitet och miljöprestanda, och genom att exportera grön teknik och miljövänliga lösningar.

Jens Holm (V): Vi vill bland annat stärka EU:s och det globala samfundets styrmedel för klimatet, skärpa klimatmålen i EU, öka anslagen till de internationella klimatfonderna samt införa ett nytt klimatbistånd bestående av nya medel. Klimatbiståndet ska inte konkurrera med det ordinarie biståndet.

Kommer det behövas beslut som kan bli impopulära?

Hanna Westerén (S): Omställningen kommer på lång sikt att ge jobb, utveckling och modernisering – men vissa industrier kommer att tjäna på omställningen och andra kommer att förlora på den. Så är det i alla omställningsprocesser. Vinnare blir de som både ser omställning som en nödvändighet men också en möjlighet.

Tina Acketoft (L): Ja. Vi vill höja skatten och kostnaden på det som smutsar ner. Det kan vara impopulärt på kort sikt. Samtidigt vill vi med vår gröna skatteväxling sänka skatten på jobb och företagande.

Martin Kinnunen (SD): Vi ser inget sådant behov.

Martin Wisell (KD): En del beslut kan bli impopulära, exempelvis skattehöjningar på klimatutsläpp. Då är det viktigt att vi matchar detta med skattesänkningar på arbete så att inte det totala skattetrycket ökar.

Rickard Nordin (C): Centerpartiet bedriver en politik som ger resultat för miljön. För att klara klimatkrisen behöver många saker förändras. Det betyder inte att det behöver bli sämre, bara annorlunda. För att lyckas behöver vi fatta beslut över nationsgränserna som gör det dyrare att släppa ut och mer lönsamt att vara miljövän. Det kommer påverka olika saker olika. En del blir dyrare, annat mer fördelaktigt.

Maria Malmer Stenergards (M): Vi moderater räds inte att fatta beslut som krävs för att vi ska ställa om. Det är fortfarande inte helt lätt att göra rätt och sannolikt behövs tydligare styrmedel för både konsumenter och producenter.

Maria Gardfjell (MP): Klimatomställningen innebär stora samhällsförändringar. Vad som är populärt och inte är ingen lätt fråga att svara på. Medborgardialog och information är viktig i samband med stora beslut som påverkar människors vardag. Att inte fatta beslut kommer skapa mycket större kritik i längden. Helt klart är att många klimatpolitiska beslut ger flera andra vinster såsom renare luft, liksom mer levande och gröna städer.

Jens Holm (V): Det är sannolikt att en del nödvändiga beslut kan komma att vara impopulära åtminstone till en början och att de med höga inkomster kommer att behöva förändra sin livsstil mest. Ett exempel är införandet av en flygskatt som har kritiserades starkt av de borgerliga partierna.

Vad är det viktigaste som skiljer er klimatpolitik från de andra partiernas?

Vi har en klimatpolitik med ambitionen att  få ett brett stöd i samhället och näringslivet och som samtidigt är så ambitiös att vi klarar de utmaningar som stundar. För det behövs ett starkt samhälle, investeringar snarare än stora skattesänkningar.Hanna Westerén (S):

Tina Acketoft (L): Vår tydliga gröna skatteväxling. Liberalerna har som enda parti konsekvent under gångna mandatperiod velat ta bort skattelättnader på diesel i jordbruket. Den rödgröna regeringen och Vänsterpartiet har istället höjt subventionerna och övriga allianspartier har under sommaren sagt att de vill sänka skatten på diesel i jordbruket på grund av torkan.

Martin Kinnunen (SD): Effektivisera klimatpolitik, satsningar på ny kärnkraft, klimatinvesteringar utomlands och mer fokus på forskning och utveckling.

Martin Wisell (KD): Att vi vill utnyttja kärnkraften för att minska behovet av fossil energi och därför också bygga nya kärnkraftverk för ersätta de gamla.

Rickard Nordin (C): För oss är det viktigt att stoppa utsläppen, inte utvecklingen. Istället för begränsningar och förbud satsar vi på företagande, teknikutveckling och innovationer för att främja klimatsmarta lösningar. Vi har bevisat tidigare att med vår politik så når vi faktiska resultat. När vi satt i regering 2006-2014 lyckades vi minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent, vilket är majoriteten av utsläppsminskningarna som uppnåtts sedan 1990.

Maria Malmer Stenergards (M): Att vi fokuserar på att åstadkomma största möjliga utsläppsminskning för varje satsad krona.

Maria Gardfjell (MP): Miljöpartiet är det enda partiet som konsekvent prioriterar klimat- och miljöfrågor högst. Det är vår utgångspunkt när vi förhandlar politiken med andra partier. Miljöpartiet är pådrivande med många politiker som är kunniga i miljö- och klimatfrågor. Klimatfrågan är en samhällsfråga som kommer in i alla politikområden.

Jens Holm (V): Vänsterpartiets politik kombinerar klimat- och miljösatsningar med en politik för rättvisa eftersom det hänger ihop. Rika länder har störst ansvar för klimatkrisen och måste därför göra stora egna förändringar men också hjälpa fattiga länder ekonomiskt med omställning till ett mer hållbart samhälle.

Uppdatering 31 oktober:

Efter att artikeln publicerats inkommer svar på frågan om oro för en klimatkris från Martin Kinnunen (SD).

klar

Artikellänk är kopierad

Metro
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. Publisher och ansvarig utgivare Thomas Eriksson. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro